Samiske kulturminner

Området på Saltfjellet

Området på Saltfjellet regnes som det eldste og viktigste området for samiske kulturminner sør for Finnmark. Det er funnet flere spor etter samisk bosetning helt tilbake til 800-tallet i form av offersteiner, dyregraver og stallotufter (samisk bygning med nedgravd gulvplan), Det har også vært tamreindrift på området siden 15-1600- tallet. Også i dag er dette et viktig beiteområde for reindriften. Saltfjellet markerer grensen mellom det sørsamiske og lulesamiske området.

Ofring var en viktig rituale i samisk kultur. Man kan finne flere offerplasser rundt på Saltfjellet, et eksempel er ved Stødi, like ved den tidligere togstasjonen.

Turmuligheter
Samiske_kulturminner

På Polarsirkelstien kan man lese følgende om de samiske offersteinene:

I den gamle samiske religionen ble naturen betraktet som besjelet og levende. Naturkrefter og naturfenomener hadde en guddommelig makt. Fjell, steinblokker og innsjøer hadde liv og kunne være til hjelp for menneskene dersom en tilba og ofret til dem. Hensikten med ofringen var å ære gudene og holde seg inne med dem.

Ofringen kunne skje ved fremtredende steiner eller flyttblokker som skilte seg ut i landskapet. De ble kalt sieidi. Ved ofring bar man fram bein og horn, smurte sieidien med fiskefett eller blod. Til solen ofret man gjerne bein og horn av en kvit rein.

For å bevare spor av de gamle bosettinger er det ikke er lov til å bygge varder på området.

Vardebygging er forbudt

Store deler av Saltfjellet er vernet som nasjonalpark.
Vardebygging skaper stor slitasje i landskapet og områdene rundt senteret. Det kan vi se ved at vegetasjon er borte og det er kun stein og sand igjen. Området regnes også som det eldste og viktigeste området for samisk kulturarv sør for Finnmark.

For å bevare naturen og spor av de gamle bosettinger er det ikke er lov til å bygge varder på området.

Turmuligheter